Nepavykęs kairiųjų pučas

 

Naktį į 1927 metų kovo 15-ąją žlugo kairiųjų rengtas valstybės perversmas, kuriuo socialdemokratai bei valstiečiai liaudininkai mėgino atkurti konstitucinę tvarką, naudodami tokius pat metodus, kaip ir 1926 metų gruodžio 17-ąją prezidentą Kazį Grinių nuvertę tautininkai.

1934 metų balandžio  4 dieną opozicinis valstiečių liaudininkų dienraštis „Lietuvos žinios paskelbė tokio turinio žinutę: „Šiandie ryto 5 val., atėjus traukiniui iš Šiaulių, Kauno stoty politinė policija suėmė L. Valstiečių Liaudininkų frakcijos Seimo narį D-rą J. Pajaujį. Politinėj policijoj padaryta asmeninė jo krata; nieko nerasta. 8 val. 30 min. įvykusiame posėdy Seimo užsienių komisijos, kurios nariu yra D-ras J. Pajaujis, Valst. Liaudininkų frakcijos atst. Z. Toliušis, paėmęs nepaprastam pareiškimui žodį, pareikalavo iš ten buvusio Ministerio pirmininko ir užs. reik. min. p. Voldemaro Seimo narį D-rą Pajaujį tuojau paliuosuoti ir pareiškė, kad tokiu būdu ne tik laužoma konstitucija, bet ir daromas negalimas darbas Seime. Valst. Liaudininkų ir Socialdemokratų atstovai reikšdami protestą iš posėdžio išėjo“.

Sensacija! Miesto geležinkelio stotyje suimamas Seimo narys ir dar valstietis liaudininkas, kitaip sakant – po gruodžio 1926 metų gruodžio 17-osios naktį perversmo formaliai dar tebeveikiančio Trečiojo Seimo daugumos atstovas. Maža to, tautos išrinktasis už grotų atsiduria be Seimo sutikimo ir net jo neinformavus. Už ką? Kas tai – šiurkštus susidorojimas su politiniais oponentais ar kur kas rimtesnė istorija? Atrodytų, kad po šio incidento bent jau opozicinė spauda turėtų nenutildama šaukti, aiškintis, komentuoti. Tačiau po šios trumpos žinutės ne tik „Lietuvos žiniose“ bet ir valdžiai palankiuose leidiniuose stoja visiška tyla, kurią nutraukia oficioze „Lietuva“ balandžio 19 dienos numeryje paskelbtas Respublikos Prezidento atsišaukimas į visuomenę. Jame, be kita ko, sakoma: „Valdžia patyrė, kad kairieji pakurstos, pradėjus nuo bolševikų ir baigiant liaudininkais, ginkluotu sukilimu, kuriuo norėta įtraukti ir kariuomenės dalis, ruošėsi nuversti esamąją Vyriausybę ir vėl pastatyti buvusią iki gruodžio 17 d. Drauge su jais sąmokslas buvo visiškai susektas ir su drauge su jo kaltininkais buvo suimtas Seimo atstovas, liaudininkų frakcijos narys, Pajaujis, kuris prisipažino dalyvavęs sąmokslo organizavime“.

Tiesą sakant svarbiausias šio A. Smetonos atsišaukimo tikslas buvo ne demaskuoti sąmokslą rengusius kairiųjų sukilimo organizatorius – J. Pajaujį bei jo bendraminčius karininkus Eriką Tornau ir Juozą Žemaitį, o paaiškinti visuomenei, kodėl jis prieš savaitę paleido vis dar posėdžiaujantį, bet realiai jokios įtakos politiniam šalies gyvenimui nebeturintį Trečiąjį Seimą. Taigi, šaukštai jau buvo po pietų, nors ligi tol atmosfera Seime buvo įkaitusi tiek, jog pakvipo interpeliacija visai Tautininkų vyriausybei. Ypač aktyviai šia kryptini veikė kitas liaudininkų atstovas advokatas Zigmas Toliušis, kurio kalbą paskutiniajame Seimo posėdyje balandžio 21-osios dienos numeryje dar spės paskelbti „Lietuvos žinios“.

Kita vertus, negalime nepastebėti ir dar vienos detalės – minėtame atsišaukime A. Smetona vienareikšmiškai  įvardija J. Pajaujį kaip valstybės perversmo organizatorių, nors bylos oficialus bylos tyrimas dar tebevyksta. Pučistus Karo teismas pripažins tik balandžio 27-28 dienomis vyksiančiuose posėdžiuose.

Istorinės plunksnos saugotojas

Bet dabar grįžkime į 1927-ųjų kovą ir ankstesnius įvykius. Ar po sėkmingo Tautininkų perversmo kairieji iš tiesų organizavo kontrpučą, mėgindami jėga nušalinti nuo valdžios A. Smetoną ir jo bendraminčius? Kam buvo naudingas šis perversmas? Ar už jo tikrai stovėjo Kremlius ir negausūs Lietuvos komunistai? Pagaliau kodėl ir kaip J. Pajaujui, 1940 metais pavyko ištrūkti iš kibių NKVD nagų ir ramiai sulaukti gyvenimo saulėlydžio Amerikoje?

Prieš pamėgindami paieškoti atsakymų į šiuos klausimus, turėtume grįžti prie ištakų ir pasiaiškinti, kas gi toks Buvo J. Pajaujis, istorijoje dar žinomas Javio ir Papečkio pavardėmis.

Tiesą sakant, žinių apie šio žinomo valstiečių liaudininkų veikėjo biografiją rastume ne tiek jau daug. Pats J. Pajaujis memuarų nepaliko. Visas jo rašytinis palikimas, tai 1947 metais Amerikoje išleistas analitinis straipsnis „Politinė kryžkelė „Lietuvoje po 1926 metų“, skirta ne jo paties asmeniui, o 1919 – 1926 metų 1894 m. kovo 14 Lietuvos politinei raidai ir dar keletas panašių veikalų.  Šykštoki enciklopediniai šaltiniai teigia, kad šis visuomenės veikėjas, publicistas, ekonomistas, istorikas, žurnalistas ir redaktorius gimė 1894 metų kovo 14 dieną dabartinėje Lenkijos teritorijoje – Suvalkų apskrities  Punsko valsčiaus Cyrailių kaime, ne itin pasiturinčio ūkininko šeimoje, kurioje be jo augo dar keturi vaikai.

Į visuomeninę veiklą būsimas valstiečių liaudininkų veikėjas įsitraukė dar mokydamasis Seinų gimnazijoje. Čia jis prisišliejo prie moksleivių aušrininkų kuopelės, netrukus ėmė reikštis ir kaip publicistas – nuo 1912 metų jo rašinius ėmė spausdinti laikraštis „Aušrinė“.  Deja, baigti mokslus A. Pajaujui sutrukdė prisidėjęs Pirmasis pasaulinis karas – su gimnazija, o vėliau ir su Suvalkuose veikusia komercine mokykla teko atsisveikinti. Brandos atestatą jis gaus tik 1917 metais Vilniuje, eksternu išlaikęs gimnazijos kurso egzaminus.

Kita vertus 1917-ieji – artėjančio Vokietijos pralaimėjimo ir revoliucinių įvykių Rusijoje metai –  kaip daugeliui to metų prasisavinusių lietuvių A. Pajaujui buvo lemtingi. Aktyviai bendradarbiavęs lietuviškoje spaudoje, būsimas visuomenės veikėjas tuomet suartėjo su Lietuvos Tarybos nariais, kuriuos išrinko  1917 metų rugsėjo 18 dieną Vilniuje vykusi Lietuvių konferencija – Petru Klimu, Kaziu Bizausku ir Jokūbu Šernu.

Tą patį rudenį jis buvo vienas iš trijų vyrų, ant kurio pečių gulė rugsėjį pradėto leisti dienraščio „Lietuvos aidas“ leidyba. Kaip knygoje „Iš mano prisiminimų vėliau pasakos P. Klimas, „Visą redakcijos personalą sudarė trys žmonės: P.  Bugailiškis, J. Pajaujis ir aš. J. Pajaujis tvarkė Wolfo telegramų agentūros žinias, kurias mums suteikdavo „Pressestelle“ (spaudos tarnyba – aut.). Kaip aktyvus spaudos darbininkas jis dažnai lankydavosi ir būsimos „Lietuvos žinių“ leidėjos Felicijos Bortkevičienės namuose, kur susipažino su daugelių valstiečių liaudininkų veikėju. Galiausiai, jam teko garbė dalyvauti ir pasirašant Vasario 16-osios aktą: kaip 1993 metais rašė Čikagos lietuvių laikraštis „Draugas“, būtent jis, būdamas Lietuvos Tarybos sekretoriumi jis padavė signatarams istorine tapusią (tiesa, vėliau nežinia kur pradingusią), plunksną.

Nuo agitatoriaus iki Seimo atstovo

1919 metų gruodžio 26 dieną, atsistatydinus pirmajai nesėkmingai dirbusiais pirmajai Lietuvos vyriausybei, Lietuvos Taryba tą pačią dieną patvirtino antrąjį Ministrų kabinetą. Kai tik tuomet likimas suvedė J. Pajaujį su karininku Kaziu Škirpa, vėliau tapusiu Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininku ir aktyviu gruodžio 17-osios perversmo priešininku. Abu vyrai dirbo Vilniaus kariuomenės komendantūroje, telkė pirmuosius Nepriklausomybės kovų savanorius. Netrukus Vyriausybė paskyrė J. Pajaujį Spaudos ir propagandos biuro vedėju. Dirbdamas šiose pareigose patyręs ir gabus publicistas pats rašė liepsningus atsišaukimų tekstus. Kairiųjų organizuotam kontrpučui skirtos knygos „Mirties dekretas demokratijos gynėjams“ sudarytojai neabejoja, kad garsusis 1919 metų „Lietuvos aide“ paskelbtas atsišaukimas parašytas būtent J. Pajaujo ranka: „Nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietuvos krašto Apsaugą. Būrių būriais eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime drąsiai į kovą. Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokime priešams kelią, pakelkime žygį už Motiną Tėvynę, už Lietuvos Valstybę!“

Atrodo, kad 1919 metais J. Pajaujui patikimos ir tarptautinės misijos, jis skiriamas Lietuvos delegacijos Versalio taikos derybose spaudos skyrių. Tiesa, Lietuva šiame Pirmojo pasaulinio karo baigtį lėmusiame forume dar nebuvo pripažinta kaip nepriklausoma valstybė ir oficialaus statuso neturėjo. Vis dėlto 1919 metais būsimas Seimo atstovas daro viską, kad Europos visuomenė per Prancūzijos spaudą kuo daugiau sužinotų apie pripažinimo siekiančią savo šalį. Tuo pat metu jam patikimos ir diplomatinio kurjerio funkcijos. J. Pajaujis dažniai kursuoja tarp Paryžiaus į Kauną, gabendamas diplomatinį paštą.

Vėliau būsimas perversmininkas dvejus metus (nuo 1919 iki 1921 metų) dirbo valstybės oficiozo „Lietuva redaktoriumi“, tuo pat metu mėgindamas ir politiko duonos. Matyt senos pažintys su F. Bortkevičiene ir kitais jos bute viešėdavusiais kairiųjų pažiūrų visuomenės veikėjais suartino J. Pajaujį su valstiečiais liaudininkais. 1920-aisiais, per rinkimus į Steigiamąjį Seimą, jis jau reiškiasi kaip aktyvus šios partijos vadovybės narys ir net vadovauja jos rinkimų kampanijai. Tiesa, pats kandidatuoti į pirmąjį demokratiškai renkamą šalies parlamentą J. Pajaujis atsisako – užuot posėdžiavęs seime jis nutaria investuoti laiką į savo išsilavinimą ir išvyksta studijuoti teisės ir valstybės valdymo mokslų į Berlyno universitetą.

Tačiau netrukus studijas tenka mesti.  1920 metų spalį, kuomet Varšuvai sulaužius Suvalkų sutartį „sukilusio“ Lenkijos generolo Liucijano Želigovskio daliniai puola Vilnių, J. Pajaujis meta universitetą, grįžta į Lietuva, savanoriu įstoja į kariuomenę ir siunčiamas į karo mokyklą. Tačiau pauostyti parako jam taip netenka. Nutrūkus karo veiksmams, jaunuolis, taip ir nebaigęs karo mokslų, sugrįžta į Vokietiją, kur 1926 metais baigia Kylio universitetą, įgydamas socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Tuo metu Lietuvoje prasideda įdomūs laikai ir J. Pajaujis vis galva pasineria į politinės veiklos sūkurį.

1926 metų pavasarį surengtuose rinkimuose į Trečiąjį Seimą, kuriame daugumą vietų gauna kairieji – socialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai. Mūsų istorijos herojus, kaip valstiečių liaudininkų kandidatas taip pat tampa Seimo atstovu. Kaip žinome, kairiųjų valdžia Lietuvoje išsilaikė vos pusmetį, iki 1926 metų gruodžio 17-osios, kuomet, karininkų remiami tautininkai privertė atsistatydinti prezidentą Kazį Grinių ir į jo vietą pasodino tautininką A. Smetoną. ir suformavo naują tautininkų ir krikdemų vyriausybę, kuriai vadovauti paskyrė savo seną bičiulį, taip pat tautininką Augustiną Voldemarą.

Tačiau trečiasis Seimas vis dar nenustojo egzistavęs. Nors, formaliai žiūrint, valdžios perdavimas naujajam prezidentui ir premjerui įvyko teisėtai, kairieji jo atstovai visomis išgalėmis priešinosi tam, ką jie laikė 1922 metų Konstitucijos pamynimu po kojomis. Pirmąją po perversmo kalbą, smerkiančią perversmininkų veiksmus iš parlamento tribūnos rėžė būtent J. Pajaujis. Štai ištrauka iš jo pasisakymo svarstant Vidaus reikalų ministerijos biudžetą, užfiksuota gruodžio 30 dienos posėdžio stenogramoje:

„Mes, valstiečiai liaudininkai, atėję į Seimo posėdį šiandien pirmą kartą po to, kai buvo sulaužyta Konstitucija (skambutis), po to, kai buvo ne­teisėtai įvestas karo stovis, pareiškiame, kad nešaukėme krašto ginti Konstitucijos su ginklu rankose tik dėl to, kad matėme pavojų Lietuvos valstybei iš užsienio, matėme, kad tai gali privesti Lietuvos valstybę prie žlugimo. (Skambutis.) Dešiniųjų bloko pavyzdžiu mes nenorėjome sekti, nenorėjo­me statyti Lietuvos valstybės buvimo ant kortos. Ir dabar pareiškiame, kad į pirmą vietą ir šiandien į primą vietą statome Lietuvos valstybės išlikimą. (Valstiečiai liaudininkai ploja.) Tuo mes vadovavomės kritišku perversmo metu, tuo vadovausimės ir toliau. Bet kartu turime pareikšti, kad, jeigu mes vedėme ir vedame pacifikacijos politiką, tai turime teisę reikalauti, kad ir dabartinės vyriausybės politika iš tikrųjų vestų kraštą prie nusiraminimo. Šiandien mes nematome, kad vyriausybė to siektų. Priešingai, matome, kad dabartinės vyriausybės vidaus politika veda prie tolesnio sąmyšio kraš­te, ir dėl to prieš tą politiką turime griežtai pasisakyti. (Vals­tiečiai liaudininkai ploja.).

„Juokiasi puodas…“

Kaip matome, J. Pajaujis piktinosi nekonstituciniu tautininkų ir krikdemų atėjimu į valdžią bet leido aiškiai suprasti, kai bent jau valstiečiai liaudininkai tokiais metodais neveiks ir mėgins sugrąžinti konstitucinę tvarką teisėtomis priemonėmis. Tačiau kodėl, nepraėjus nė mėnesiui po minėtos Seimo atstovo kalbos visame Kaune jau buvo šnabždamasi apie kairiųjų rengiama kontrperversmą? Tokios kalbos sklandė toli gražu ne vien aludėse, virtuvėse ar turguose. Jos netruko virsti ir slaptais Kriminalinės policijos, tuomet įvykdžiusios ir Politinės policijos funkcijas dokumentais.

Štai ką 1927 metų kovo pradžioje slaptoje pažymoje „Žinios apie perversmą“ rašo politinės policijos viršininko pareigas ėjęs Jonas Budrys-Polovinskas (kalba netaisytaaut) „1926 m. gruodžio mėn. pabaigoje ar 1927 m. sausio mėn. pradžioje iš kai kurių Seimo narių susitvėrė „Konstitucijos gynimo Komitetas“ […]. Posėdžiai vykdavo po frakcijų posėdžių priedanga, o vėliau jau atskiri Seimo nariai turėjo ryšių su ruošiamojo perversmo vykdomuoju komitetu. Tiek ryšiai tarp Seimo narių ir vykdomojo komiteto, tiek ir posėdžiai buvo gerai užslėpti nuo bet kokio sekimo, nes Politinės Policijos žinioje esančios lėšos neleidžia jai turėti daugiau apmokamų agentų, kurie galėtų įeiti ir į Seimo narių tarpą. Tad ir agentūros žinios pasirodydavo dažniausiai tik tada, kai jau darbas prasidėdavo vykdomuosiuose komitetuose. Vykdomųjų komitetų buvo du: socialdemokratų ir valst. liaudininkų.“ Pažymoje taip pat pabrėžiama, kad (kalba netaisyta – aut.)„ypatingo dėmesio perversmą ruošiančioji organizacija kreipė į gusarų pulką, manydama, kad šis pulkas yra ištikimiausias valdžiai, o tuo pačiu ir pavojingiausias jiems, tad jį ir labiausiai reikia suagituoti. Atsitiktinai tame pulke tarnavo, vyr. leitenantas Tornau, žinomo valst. liaudininkų veikėjo brolis. Todėl gusarų pulką pasiėmė liaudininkai. Seimo narys Pajaujis susipažino su vyr. leit. Tornau ir kreipėsi į jį, prašydamas organizuoti gusarų pulką. Pastarasis sutiko, bet kadangi jam pačiam buvo pavojinga kalbėtis netarpiškai su kareiviais, tad jis tai atlikdavo per virštarnybinį raštininką Žemaitį.“

Kaip matome, apie rengiamą kontrprervesmą politinė policija žinojo labai daug – minėtame pranešime įvardijami ir visi trys pagrindiniai jo organizatoriai. Tačiau, nepaisant to, pučistams buvo netrukdoma ir toliau veikti bei ruoštis – greičiausiai tam, kad būtų kuo greičiau nustatyti visi su šia avantiūra susiję asmenys ir visi jų ketinimai.

Iš tiesų, sąmokslininkai mėgino veikti tokiu pat būdu, kaip ir gruodžio 16-osios pučistai, nors taps pats A. Pajaujis ir kito jo bendraminčiai viešai tokius metodus ir smerkė. Suprantama, kad tam reikėjo iš anksto užsitikrinti kariuomenės paramą. Tačiau kaip? Juk aukštesnieji karininkai gruodžio perversmą rėmė ir rengė ir dėl to, kad kairiųjų valdžia buvo užsimojusi kone dvigubai sumažinti šalies ginkluotąsias pajėgas! Taigi, kairiesiems perversmininkams beliko pamėginti įtraukti į savo organizaciją daugiausia puskarininkius, viršilas, raštininkus ir net eilinius karius. Į sąmokslo vykdytojų gretas buvo įtraukti ir kai kurie civiliai, turėję sudaryti dešimties ginkluotų vyrų būrį Raudondvario apylinkėse. Atrodo, pačiame Kaune savo veiksmus pučistai aktyviai palaikė ryšius ne tik su savo koalicijos partneriais socialdemokratais, bet ir pogrindyje veikusiais komunistais – jau gerokai vėliau, 1940-aisiais, suimtas ir tardomas NKVD, A. Pajaujis nurodys sukilimo klausimu taręsis su komunistu Broniumi Pušiniu ir kitais jam nepažįstamais LKP CK nariais. Žinoma, visiškai pasikliauti tokiais parodymais sunku – galimas dalykas, kad į sovietinio saugumo spąstus įkliuvęs J. Pajaujis tokiu būdu tiesiog siekė palengvinti savo padėtį.

Bet grįžkime į 1927-ųjų sausį ir vasarį, kuomet buvo pradėtas rengti perversmo planas. Reikia pastebėti, kad visas šis darbas buvo daromas labai jau nemokšiškai ir diletantiškai, iš esmės nesilaikant jokios konspiracijos: sukilimo planai buvo aptariami didelėse žmonių grupės, prisijungti prie jo buvo raginami visiškai nepažįstami žmonės, apie rengiamą pučią kareivinėse visiškai atvirai kalbėjo net kareiviai. Tad nenuostabu, kad apie perversmo scenarijų viską žinojo ir Politinė policija.

Iš didelio debesies – mažas lietus

Perversmo turėjęs prasidėti naktį iš kovo 14-osios į 15-ąją  keliais raketos signalais. Tuomet perversmininkai, ginkluoti iš privačių ginklų krautuvių bei kai kurių kariuomenės dalinių gautais ginklais nedidelėmis grupelėmis planavo įsiveržti į Vyriausybės narių butus ir suimti, o kai kuriuos įtakingus tautininkų veikėjus – sušaudyti vietoje. Vėliau pučistai ketino sudaryti naują šalies vadovybę, į Prezidentus buvo numatytas tautininkų nušalintas Kazys Grinius, o užsienio reikalų ministru – buvęs jo kabineto vadovas Mykolas Sleževičius.

Tačiau perversmas žlugo nė neprasidėjęs – kai kurie žemesnio lygio jo vykdytojai buvo pradėti suiminėti jau išvakarėse. Apie tai liudija kad ir tokie teiginiai iš pranešimo, kurį prieš pat sukilimą A. Smetonai ir A. Voldemarui perdavė J. Budrys-Polovinskas: „Organizatoriai veikia mažais būreliais, susitinkant “vartoja parolį „populus“, kitur „Nemunas“ (Šančiuo­se). Kadangi jau iš jų tarpo yra areštuotų, organiza­toriai stengiasi, kad organizacija neiškriktų ir pas josios dalyvius nepultų ūpas, nurodinėja, kad areš­tuoti asmenys jokios reikšmės organizacijai nesu­daro, arba visai organizacijai nepriklauso. Priklausantieji organizacijai civiliai asmenys šiuo laiku aiškina aukštesnių valdininkų ir karininkų ant­rašus. Taip pat stengiasi pritraukti pažįstamus kari­ninkus“.

Kovo 14 dienos vakare pulke budėjęs vyr. leitenantas E. Tornau, pranešė dviems pulko husarams, kad trečią valandą bus duotas signalas veikti. Tuomet pučistų grupei priklausantis puskarininkis turėsiąs suimti pulko karininkus. Tačiau, nepraėjus nė kelioms valandoms E. Tornau buvo netikėtai  nušalintas nuo budėjimo ir suimtas. Ryte už grotų atsidūrė ir nemažai kitų suimtų puskarinininkių ir jaunesniųjų karininkų.

Balandžio 3 dieną Šiaulių geležinkelio stotyje (nors spaudoje tvirtinta, kad tai įvyko Kaune) buvo suimtas ir pagrindinis perversmo organizatorius J. Pajaujis. Dėl to, kad buvo pažeista Seimo atstovo teisinė neliečiamybė, kairieji sukėlė baisų triukšmą, kuris balandžio 12 dieną baigėsi interpeliacija Ministrų kabinetui. Valstiečių ir socialdemokratų balsų užteko pareikšti nepasitikėjimą A. Voldemaro vyriausybe, tačiau po keliolikos minučių apstulbusiems tautos išrinktiesiems premjeras perskaitė A. Smetonos aktą, kuriuo paleidžiamas pats Seimas.

Po dviejų savaičių karo lauko teismas tris svarbiausius kontrpučo organizatorius  – J. Pajaujį, E. Tornau ir J. Žemaitį nuteisė sušaudyti. Tačiau tą pačią dieną gavęs nuteistųjų malonės prašymus, A. Smetona mirties bausmę pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos.

Kalėti jiems teko neilgai o po dvejų metų visi trys buvo paleisti į laisvę. J. Pajaujis, amnestuotas su sąlyga kad tuoj pat išvyks iš Lietuvos, trejus metus dirbo vertėju Prancūzijoje. 1934 metais jam buvo leista sugrįžti į tėvynę ir apsigyventi Klaipėdos krašte. Po ketverių metų jis buvo net išrinktas Klaipėdos krašto Seimelio nariu, tačiau tai truko neilgai – Klaipėdą netrukus užgrobė hitlerininkai.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 metų liepos 18 dieną J. Pajaujis, kaip ir daugelis tarpukario Lietuvos politikos veikėjų, J. Pajaujis vėl pateko į kalėjimą. Šį kartą po kratos namuose Vilniuje jį suima enkavėdistai, standartiškai apkaltinę jį antisovietine veikla. Tačiau NKVD naguose buvęs A. Smetonos oponentas išbuvo neilgai. 1941 metų vasario 22 dieną bylos tyrėjai priima nutarimą, kad  „tardymo metu J. Pajaujo antivalstybinė veikla nenustatyta… tardymas baigtas o kaltinamasis iš suėmimo paleistas.“ Maža to, pateikęs okupacinei valdžiai prašymą, buvęs NKVD kalinys nuo gegužės 1 dienos gauna docento vietą Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultete!

Kas lėmė tokį gailesčio nežinančios sovietinės represinės struktūros sprendimą – sunku pasakyti. Neatmestina versija, kad savo seną pažįstamą galėjo užtarti iš 1927 metais rengto sąmokslo laikų pažinotas pogrindžio komunistas B. Pušinis ar kiti sovietų kolaborantai. Kita vertus, net ir pačių aukščiausių sovietinės Lietuvos nomenklatūros veikėjų prašymai tokiais atvejais likdavo neišgirsti, tad šis epizodas greičiausiai taip ir liks paslaptimi.

Šiaip ar taip  1944-aisiais, prie Lietuvos vėl artėjant Raudonajai armijai, J. Pajaujis nutarė daugiau nebebandyti likimo ir pasitraukė į Vokietiją, o iš ten, – į JAV kur mirė 1973 metais, sulaukęs 79-erių.

 

Vienas komentaras “Nepavykęs kairiųjų pučas

  1. Sviesi lietuvybe puoselejusi asmenybe idomu koks rysis siejasi su Pajauju gyvenusiu Gotlando saloje Svedijoje?

    Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s