1940-ųjų inteligentai: naivuoliai ar išdavikai?

1940-ųjų lie­pos 21 die­ną so­vie­ti­nių oku­pan­tų su­for­muo­tas Liau­dies sei­mas nu­ta­rė, kad Lie­tu­va tu­ri tap­ti 13-ąja SSRS res­pub­li­ka. De­ja, nei iki tol, nei vė­liau kraš­to in­te­lek­tua­lai ne­pa­sip­rie­ši­no mū­sų vals­ty­bės lik­vi­da­vi­mui. „1940 me­tų lie­pos 21 die­ną 15 val. 30 mi­nu­čių nu­si­lei­do plie­ni­nė už­dan­ga, ku­ri at­sky­rė bu­vu­sią plu­to­kra­ti­nę, iš­nau­do­to­jų Lie­tu­vą nuo nau­jos, dar­bo žmo­nių Lie­tu­vos.“ Štai taip 1940 … Skaityti toliau 1940-ųjų inteligentai: naivuoliai ar išdavikai?