Pirmasis tautinis diplomatas

  Ly­giai prieš 62 me­tus, 1951-ųjų lie­pos 26 die­ną, Švei­ca­ri­jo­je mi­rė Lie­tu­vos vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jas Juo­zas Gab­rys-Par­šai­tis. Šian­dien pri­si­min­ki­me ryš­kes­nius šios prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos as­me­ny­bės gy­ve­ni­mo ir veik­los epi­zo­dus. Apie anks­ty­vuo­sius J.Gab­rio-Par­šai­čio gy­ve­ni­mo me­tus ir jo šei­mą ži­nių iš­li­ko ne­daug. Gi­mė jis 1882 me­tų ge­gu­žės 22 die­ną Gar­lia­vo­je. Ne kaž­ką ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie jo … Skaityti toliau Pirmasis tautinis diplomatas