Neišspręstas Karaliaučiaus galvosūkis

  Prieš 68 me­tus, 1945-ųjų rugp­jū­čio 2 die­ną, pa­si­bai­gu­sio­je Pots­da­mo kon­fe­ren­ci­jo­je Ka­ra­liau­čiaus kraš­tas bu­vo pa­lik­tas val­dy­ti So­vie­tų Są­jun­gai. Ką toks spren­di­mas reiš­kė Lie­tu­vai ir kas bū­tų nu­ti­kę, jei tuo­met ar vė­liau bū­tų nu­spręs­ta ki­taip. Ar daug kas šian­dien pri­si­me­na, kad dar iki Pots­da­mo So­vie­tų Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Via­čes­la­vas Mo­lo­to­vas Mask­vo­je sė­din­tiems so­vie­ti­nės Lie­tu­vos va­do­vams … Skaityti toliau Neišspręstas Karaliaučiaus galvosūkis