Mūšiai be šūvių

1941 me­tų rugp­jū­čio 5 die­ną iš­vai­kiu­si Bir­že­lio su­ki­li­mo da­ly­vių su­for­muo­tą Lie­tu­vos lai­ki­ną­ją vy­riau­sy­bę, vo­kie­čių ci­vi­li­nė val­džia pa­ti da­vė pra­džią an­ti­na­ci­niam lie­tu­vių pog­rin­džiui. Šeš­to­ji SSRS ir Vo­kie­ti­jos ka­ro sa­vai­tė lie­tu­viams bu­vo itin liūd­na. Vil­tys, kad Lie­tu­vą oku­pa­vus na­ciams pa­vyks iš­sau­go­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, žlu­go ga­lu­ti­nai. Vo­kie­čiams įve­dus sa­vo ci­vi­li­nį val­dy­mą ir iš­vai­kius Bir­že­lio su­ki­li­mo die­no­mis pra­dė­ju­sią veik­ti … Skaityti toliau Mūšiai be šūvių