Dviejų tironų spąstuose

  Ly­giai prieš 74 me­tus, 1939-ųjų rugp­jū­čio 23 die­ną, sta­li­ni­nė So­vie­tų Są­jun­ga ir na­cių Vo­kie­ti­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį, il­giems de­šimt­me­čiams nu­lė­mu­sią ne tik Lie­tu­vos, bet ir dau­ge­lio Eu­ro­pos ša­lių li­ki­mą. Lie­tu­vo­je ir vi­sa­me pa­sau­ly­je Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­ktas ir jo slap­tie­ji pro­to­ko­lai gar­siai nu­skam­bė­jo 1979 m., kai Va­ka­rus pa­sie­kė 45 pa­bal­ti­jie­čių me­mo­ran­du­mas, pri­mi­nęs Bal­ti­jos vals­ty­bių oku­pa­ci­ją. Apie pa­kto … Skaityti toliau Dviejų tironų spąstuose