Nenuilstanti Tėvynės darbininkė

  Rug­sė­jo 1-ąją su­ka­ko 140 me­tų, kai gi­mė žy­mi vi­suo­me­nės vei­kė­ja, po­li­ti­kė ir lei­dė­ja Fe­li­ci­ja Bort­ke­vi­čie­nė. Pri­si­min­ki­me šios ne­ei­li­nės Lie­tu­vos mo­ters gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją. "Jei kas ma­nęs pa­klaus­tų, ku­ri lie­tu­vė mo­te­ris bu­vo di­džiau­sia vi­suo­me­nės vei­kė­ja ir idė­ji­nė ko­vo­to­ja nuo pra­ėju­sio šimt­me­čio ga­lo li­gi an­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, ne­svy­ruo­da­mas at­sa­ky­čiau: Fe­li­ci­ja Bort­ke­vi­čie­nė", - ra­šė pri­si­mi­ni­mų kny­gos "Ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą … Skaityti toliau Nenuilstanti Tėvynės darbininkė