Keršytojas iš Vilniaus geto

  Rug­sė­jo 23-ią­ją mi­nė­si­me liūd­ną su­kak­tį - 70 me­tų nuo Vil­niaus ge­to lik­vi­da­vi­mo. Prieš me­tus jau ra­šė­me apie Abą Kov­ne­rį, vie­ną ge­to gink­luo­to pog­rin­džio va­dų. Šian­dien tę­sia­me pa­sa­ko­ji­mą apie šią ne­pap­ras­tą as­me­ny­bę, dėl ku­rios te­be­si­gin­či­ja­ma iki šių die­nų. 1942 me­tų sau­sio 1 die­ną vie­nas Vil­niaus ge­to pog­rin­džio kū­rė­jų A.Kov­ne­ris par­en­gė at­si­šau­ki­mą, ra­gi­nan­tį Ry­tų Eu­ro­pos žy­dus … Skaityti toliau Keršytojas iš Vilniaus geto