Tiltas į laisvę vardu Lietuva

1939 me­tų rug­sė­jo 17 die­ną So­vie­tų Są­jun­gai už­puo­lus su hit­le­ri­nin­kais ko­vo­jan­čią Len­ki­ją, į Lie­tu­vą iš kai­my­nės ša­lies ėmė plūs­ti tūks­tan­čiai pa­bė­gė­lių. Apie Lie­tu­vo­je in­ter­nuo­tus len­kų ka­rius ra­šė­me prieš me­tus. Šian­dien pri­si­min­ki­me ci­vi­lių pa­bė­gė­lių Gol­go­tą. "Var­gu ar daug kas prieš mė­ne­sį ti­kė­jo­si, jog per to­kį trum­pą lai­ką žlugs di­džiu­lė len­kų vals­ty­bė ir ne­ma­ža len­kų tau­tos da­lis, … Skaityti toliau Tiltas į laisvę vardu Lietuva