Plėšrus erelis prieš silpną Vytį

1920 metų spalio 12 dieną,  po "sukilusio" Lenkijos generolo Lucjano Želigowskio žygio į Vilnių, žemėlapyje atsirado keista valstybė pavadinta Vidurine Lietuva. Prisiminkime mažiau žinomas šios butaforinės šalies atsiradimo ir žlugimo versijas.   Aras Lukšas   Vidurio Lietuvą šiandien turbūt geriausiai prisimena filatelistai, medžiojantys šios keistos valstybės pašto ženklus. Šis niekieno, išskyrus Lenkiją, nepripažintas darinys su … Skaityti toliau Plėšrus erelis prieš silpną Vytį

Svajonės sparnų pakylėtas

Šian­dien su­kan­ka 120 me­tų, kai gi­mė vie­nas iš dvie­jų le­gen­di­nių lie­tu­vių la­kū­nų Sta­sys Gi­rė­nas. Ta pro­ga pri­si­min­ki­me šio nar­saus že­mai­čio ke­lią į šlo­vę. Du var­dai - Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas - mū­sų kal­bo­je ir są­mo­nė­je se­niai ta­po ne­ats­ki­ria­ma vi­su­ma. Taip jau nu­ti­ko, kad S.Gi­rė­no pa­var­dė at­si­dū­rė an­tro­je vie­to­je. Tai lė­mė abė­cė­lė, gra­žus dvie­jų sąs­kam­bis, … Skaityti toliau Svajonės sparnų pakylėtas