Svajonės sparnų pakylėtas

Šian­dien su­kan­ka 120 me­tų, kai gi­mė vie­nas iš dvie­jų le­gen­di­nių lie­tu­vių la­kū­nų Sta­sys Gi­rė­nas. Ta pro­ga pri­si­min­ki­me šio nar­saus že­mai­čio ke­lią į šlo­vę. Du var­dai - Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas - mū­sų kal­bo­je ir są­mo­nė­je se­niai ta­po ne­ats­ki­ria­ma vi­su­ma. Taip jau nu­ti­ko, kad S.Gi­rė­no pa­var­dė at­si­dū­rė an­tro­je vie­to­je. Tai lė­mė abė­cė­lė, gra­žus dvie­jų sąs­kam­bis, … Skaityti toliau Svajonės sparnų pakylėtas