Ilgaamžis Lietuvos „šeimininkas“

AL-140124-01 

1974 metų sausio 22 dieną mirė sovietinės Lietuvos vadovas Antanas Sniečkus. Valdžioje jis išbuvo beveik 34 metus – žymiai ilgiau, nei bet kurios sovietinės respublikos ar net visos SSRS lyderis. Šiandien, per daug nesigilindami į A. Sniečkaus biografijos detales, pamėginkime įminti tokio jo politinio ilgaamžiškumo paslaptį.

Tokiomis pat 1974-ųjų sausio  dienomis į Vilniaus sporto rūmus plūdo minios žmonių. Vilniečiai ir atvykėliai rikiavosi į ilgą eilę, kad atsisveikintų su staiga mirusiu Lietuvos Komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi Antanu Sniečkumi. Regis, šis noras buvo nuoširdus – velionį daugelis laikė Lietuvos šeimininku, geru ūkininku ir gynėju nuo Maskvos partokratų. Suprantama, kad apie “šeimininko“ nusikaltimus lietuvių tautai tuomet beveik niekas negalvojo o gal apie juos ir nežinojo.

Šiaip ar taip, beveik 34 metus valdžioje išbuvęs A. Sniečkus pokaryje gimusiai lietuvių kartai simbolizavo stabilumą ir sąlyginę gerovę. Kito sovietinės Lietuvos lyderio jie paprasčiausiai nematė.

Partinės piramidės statytojas

Žvelgiant į A. Sniečkaus politinę biografiją, kyla natūralus klausimas – kaip šis veikėjas sugebėjo išsilaikyti valdžioje net trečdalį amžiaus – nuo Lietuvos okupacijos pradžios iki pat mirties? Juolab, kad pasibaigus Josifo Stalino erai, A. Sniečkų  ne kartą mėgino “suėsti“ tiek vietiniai konkurentai bei intrigantai, tiek aukšti Maskvos partiniai šulai. Atsakymą į šį klausimą galima rasti pasitelkus mažai žinomus faktus iš tuometinės Lietuvos nomenklatūros gyvenimo užkulisių. Pasirodo, A. Sniečkus postalininiais laikais sugebėjo sukurti tokį galingą ir nepramušamą klaną, kokio nebuvo net Užkaukazėje ar Vidurinės Azijos respublikose.

A. Sniečkaus ilgaamžiškumo fenomeną nagrinėjęs istorikas Marius Ėmužis jo sukurtą nomenklatūros bastioną lygina su apversta piramide, kur klano lyderis yra ne viršuje, o apačioje. Pašalinus jį, visa sistema subyrėtų lyg kortų namelis. Štai kodėl į klaną įeinantis partinis elitas, drebėdamas dėl savo kailio, visomis išgalėmis rėmė savo šeimininką ir naudojo visas įmanomas priemones, kad jį išsaugotų. Tarsi termitai, saugantys ir ginantys savo motinėlę.

Be abejo, piramidės iš ištikimų ir amžinai dėkingų globotinių A. Sniečkus nebūtų galėjęs pastatyti, jei dramatiškos permainos Kremliuje: J. Stalino mirtis, Lavrentijaus Berijos šuolis į valdžią ir jo žlugimas, Nikitos Chruščiovo reformos ir pagaliau Leonido Brežnevo užveista politinė pelkė. Besikeičiantis Maskvos politinis kursas sudarė A. Sniečkui puikias sąlygas veikti.

Pirmą paslaugą, pats to nežinodamas, A. Sniečkui padarė sovietinio saugumo šefas L. Berija. Po. J Stalino mirties be vargo iškovojęs SSRS Ministrų Tarybos pirmininko postą, jis ėmėsi reformų, kurių svarbiausia buvo nauja nacionalinė politika Tai reiškė, kad respublikose vadovaujančius postus turi užimti ne Maskvos emisarai, o „nacionaliniai kadrai“. Taigi, išsinešdinus daugeliui okupacijos pradžioje iš Rusijos atsiųstų pareigūnų, A. Sniečkus suskubo pasodinti į jų vietas savus žmones.

Dar didesnę paslaugą Lietuvos komunistų lyderiui padarė po L. Berijos žlugimo į valdžią atėjęs Nikita Chruščiovas. Jo pradėta sovietinės valstybės decentralizavimo kampanija suteikė A. Sniečkui didelę laisvę skiriant partinius ir sovietinius kadrus. Tačiau prieš statant nomenklatūros piramidę, Lietuvos šeimininkui reikėjo perimti jėgos struktūrų kontrolę.

Situacija tam buvo kaip niekad palanki. Vykstant destalinizacijai, Maskva ėmėsi demontuoti ir diktatoriaus laikais susiformavusią saugumo sistemą. Savarankiška ir beveik niekieno nekontroliuota Saugumo ministerija (MGB) buvo reorganizuota į Valstybės saugumo komitetą (KGB), kuris  formaliai buvo pavaldus Ministrų Tarybai. Turint galvoje, kad tiek Ministrų Tarybą, tiek ir jai pavaldų KGB faktiškai kontroliavo partija, A. Sniečkui atsirado galimybė tiek į KGB, tiek į Vidaus reikalų ministerijos svarbiausius postus susodinti sau lojalius ir patikimus žmones.

Dabar, buvo galima toliau dėlioti partinės piramidės plytas. Žinant, kaip veikė to meto partokratijos sistema, nesunku suprasti, kad nė vienas LKP CK biuro nomenklatūrai priklausęs veikėjas negalėjo užimti pareigų be asmeninio A. Sniečkaus palaiminimo , nors formaliai nomenklatūrininkus skirdavo ir atleisdavo pats biuras, kuriam taipogi vadovavo A. Sniečkus. Taigi, 1955 metais A. Sniečkaus asmeninę gvardiją sudarė 1177 įvairaus lygio partiniai vadovai.

Tiesa, dėl kai kurių svarbesnių postų buvo konsultuojamasi ir su Maskva. Ypač tai pasakytina apie tuos veikėjus, kurie priklausė ne tik Lietuvos, bet ir  SSKP CK nomenklatūrai.  1972-aisiais tokių asmenų buvo trisdešimt. Tačiau ir po konsultacijų su Maskva galutinis žodis dėl jų skyrimo dažniausiai priklausydavo A. Sniečkui.

O dabar pasižiūrėkime, kokie žmonės tapo A. Sniečkaus klaninės piramidės statybine medžiaga. Čia galime pastebėti labai įdomią tendenciją – jei postalininio laikotarpio pradžioje į daugumą postų Lietuvos vadovas skyrė savo buvusius bičiulius – tarpukario komunistinio pogrindžio dalyvius, tai po dešimties metų senosios gvardijos nomenklatūroje beveik nebeliko. Pogrindininkus revoliucionierius ėmė keisti jaunesnės kartos partokratai, daugiausia išaugę komjaunimo struktūrose. Taip į partinės nomenklatūros viršūnes iškilo būsimi KGB vadovai Alfonsas Randakevičius ir Juozas Petkevičius, Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos pirmininkas Algirdas Ferensas, LKP CK sekretorius Lionginas Šepetys, galiausiai, būsimas A. Sniečkaus įpėdinio Petro Griškevičiaus įpėdinis Rimgaudas Songaila ir daugelis kitų.

Taktiką senus bendražygius keisti jaunesniais “auklėtiniais“ nesunku paaiškinti. Senoji gvardija, kuria sudarė seni A. Sniečkaus bičiuliai ir bendražygiai gal ir buvo jam lojali, bet ypatingu klusnumu ir nuolankumu nepasižymėjo. Tuo tarpu Šeimininko “augintiniai“ jautė jam begalinį dėkingumą ir šunišką ištikimybę, puikiai suprasdami, kad bet kokia grėsmė A. Sniečkui yra tiesioginė grėsmė jiems patiems.

Taigi, Lietuvoje A. Sniečkus tvarkėsi kaip tikrų tikriausias feodalas. Tačiau nuo Kaukazo ar Vidurinės Azijos vadukų jį skyrė vienas svarbus bruožas – Šeimininkas niekuomet nemėgino įtraukti į nomenklatūrą nei savo giminių, nei artimųjų. Pavyzdžiu galėtų būti Kauno geto griuvėsiuose rastas ir A. Sniečkaus šeimoje užaugęs teisininkas Aleksandras Štromas. Jis ne tik neužėmė jokios pozicijos nomenklatūrinėje sistemoje, bet ir tapo disidentu, o nuo 1973-ųjų – ir politiniu emigrantu.

Maskvos skersvėjai

Taigi, apsistatęs patikimais žmonėmis, A. Sniečkus galėjo jaustis visiškai saugus nuo vietos užkulisinių intrigų. Tačiau nuo Maskvos politinių skersvėjų jis vis dėlto nebuvo apsaugotas. Septintojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvos komunistų lyderiui buvo iškilusi labai rimta grėsmė netekti posto, tačiau jį tąsyk išgelbėjo besikeičianti jėgų pusiausvyra SSKP CK vadovybėje.

1967 metų pavasarį į Lietuvą atvyko LKP CK antruoju sekretoriumi paskirtas Valerijus Charazovas. Prisimindami to meto partinės nomenklatūros specifiką pastebėsime, kad “generalgubernatoriais“ vadinti respublikų antrieji sekretoriais be jokių išimčių būdavo Maskvos paskirti rusai, kurių svarbiausias uždavinys – būti centro akimis ir ausimis ir neleisti vietos partiniam elitui pernelyg didelės saviveiklos.

Tačiau A. Charazovui buvo skirta ir dar viena misija – parinkti įpėdinį A. Sniečkui, kurį Maskva ketino nušalinti. Kodėl buvo priimtas toks sprendimas, iki galo nėra aišku. Greičiausiai Maskvoje imta nuogąstauti dėl pernelyg didelės pirmojo sekretoriaus įtakos lietuviškajai nomenklatūrai. Šiaip ar taip, V. Charazovas, vos atvykęs į Vilnių ėmė dairytis A. Sniečkaus įpėdinio.

Gana greitai Maskvos emisaras apsistojo ties LKP CK sekretoriaus pramonei Juozo Maniušio kandidatūra. O ir pats pretendentas labai aiškiai veržėsi į pirmojo sovietinės Lietuvos asmens vietą. Kodėl V. Charazovas pasirinko būtent J. Maniušį, sunku pasakyti. Vis dėlto neatmestina versija, kad Rusijoje gimusį ir ilgai joje gyvenusį pretendentą bruko SSKP CK Organizacinio skyriaus vedėjas Ivanas Kapitonovas, su kuriuo J. Maniušį siejo sena pažintis. Šiaip ar taip, raginimas V. Charazovui nušalinti iš pareigų A. Sniečkų išėjo būtent iš I. Kapitonovo kabineto.

V. Charazovui tokia misija buvo patikėta neatsitiktinai. Ką tik paskirtas LKP CK antrasis sekretorius buvo “geležiniu Šuriku“ vadinto buvusio SSRS KGB vadovo Aleksandro Šelepino vaikystės draugas. Prisiminus “geležinio Šuriko“ vaidmenį nuverčiant N. Chruščiovą ir pasodinant į jo kėdę L. Brežnevą, galima suprasti, kad tuo metu A. Šelepinas buvo pasiekęs savo galios viršūnę, o šia galia naudojosi ir V. Charazovas.

Tačiau buvo dar vienas veiksnys, sujaukęs visus I. Kapitonovo planus. Šio veiksnio vardas buvo Michailas Suslovas. Pilkuoju kardinolu vadintas SSKP CK sekretorius su A. Sniečkumi artimai susibičiuliavo dar pirmaisiais pokario metais, kai J. Stalino pavedimu vadovavo VKP(b) Lietuvos biurui. Galimas dalykas, kad būtent M. Suslovas nesutiko su A. Sniečkaus nušalinimu, tad Lietuvos šeimininko likimą nulėmė pusiausvyra M. Suslovo, I. Kapitonovo ir A. Šelepino trikampyje.

Šiaip ar taip, A. Sniečkus taip ir liko savo pareigose, o J. Maniušiui kaip kompensacija buvo pasiūlytos LSSR Ministrų Tarybos pirmininko pareigos, kurias jis su džiaugsmu priėmė. Iš tokios situacijos pasipelnė ir V. Charazovas – nenušalinęs A. Sniečkaus jis sulaukė vietos nomenklatūrininkų pasitikėjimo ir galėjo kurti nuosavą partokratų piramidę.

Neišklibino A. Sniečkaus kėdės ir 1972 metais vykęs Kauno pavasaris, kuomet, sodelyje prie Muzikinio teatro susiideginus Romui Kalantai, mieste nuvilnijo liki tol neregėto masto antisovietinių demonstracijų banga. Po Kauno įvykių nomenklatūrinis partokratų klanas darė viską, kad išsaugotų savo patroną, o tuo pačiu – ir save. R. Kalanta buvo apšauktas psichikos ligoniu, o politinės demonstracijos – paprastu chuliganizmu. Lietuvos vadovybei pavyko įtikinti Maskvą, kad Kauno pavasaris neturi ir neturės jokių pasekmių, o A. Sniečkus visiškai kontroliuoja padėtį respublikoje.

Įpėdinio paieškos

Nepaisant silpnėjančios sveikatos (nuolat šlubavo širdis) A. Sniečkus išliko savo poste iki pat staigios mirties, ištikusios jį 1974 metų sausio 22-ąją Druskininkų sanatorijoje. Tą pačią dieną vykusiame LKP CK biuro posėdyje buvo sudaryta vyriausybinė laidotuvių komisija, kurios pirmininku paskirtas jau minėtas LSSR vyriausybės vadovas Juozas Maniušis.

Prisimenant to meto sovietinės nomenklatūros tradicijas, būtina pastebėti, kad tai – labai svarbus faktas. Mat dažniausiai mirusio partinio šulo laidotuvių komisijos pirmininkas jau po keleto dienų tapdavo jo įpėdiniu. Tačiau šį kartą viskas vyko pagal kitokį scenarijų. Iš to, kad naujasis pirmasis sekretorius nebuvo paskirtas nei tą, nei kitą, nei trečią savaitę, paprasti Lietuvos žmonės galėjo suprasti, kad vyksta kažkas nenumatyto.

Trukdžius skiriant naują sovietų Lietuvos vadovą galima paaiškinti tuo, kad A. Sniečkaus sulipdytas partinis termitynas kurį laiką suderintai veikė ir be savo maitintojo.

Kaip ir 1967-aisiais, LKP CK antrojo sekretoriaus akys vėl nukrypo į J. Maniušį. Kaip pokalbiuose su istoriku Sauliumi Grybkausku tvirtino pats V. Charazovas, J. Maniušio kandidatūrą labai rėmė Maskva, o konkrečiai – buvęs A. Sniečkaus bičiulis M. Suslovas, beje, netgi nepasirodęs jo laidotuvėse.

Tačiau didžioji dalis partokratų prieš J. Maniušio kandidatūrą stojo piestu. Viena vertus, J. Maniušis buvo labai nemėgstamas dėl savo asmeninių savybių, antra – Rusijoje iškilęs ir tik karo pabaigoje į Lietuvą atsiųstas veikėjas niekada netapo savu lietuviškos nomenklatūros piramidėje. Savaime suprantama, kad lietuviški partokratai visiškai nenorėjo atsidurti po dviejų Maskvos augintinių – V. Charazovo ir J. Maniušio – padu.

Ypač prieš J. Maniušio paskyrimą buvo nusistatę LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Motiejus Šumauskas, buvęs KGB vadovas ir A. Sniečkaus bendražygis Kazimieras Liaudis, Plano komisijos pirmininkas Aleksandras Drobnys ir tuometinio Radijo ir televizijos komiteto pirmininkas Jonas Januitis.

Velionio pirmojo sekretoriaus kūnas dar nebuvo palaidotas, kai visa ketveriukė, susirinkusi M. Šumausko namuose, nutarė veikti nedelsiant. J. Januičio nuomone, radikaliai problemą išspręsti galėjo tik tiesioginis skambutis SSKP Generaliniam sekretoriui L. Brežnevui. Tačiau kas galėtų tai padaryti? Žinoma, kad K. Liaudis, kuris su L. Brežnevu asmeniškai pažįstamas dar nuo Dniepropetrovsko laikų.

Vis dėlto kalbėtis su generaliniu sekretoriumi K. Liaudis neišdrįso. Vietoje to jis paskambino Dniepropetrovsko laikų pažįstamam – Ukrainos komunistų partijos CK pirmajam sekretoriui Vladimirui Ščerbickiui ir parašė šio susisiekti su L. Brežnevu ir informuoti jį, kad Lietuvos komunistai jokiu būdu nenori matyti J. Maniušio pirmojo sekretoriaus poste.

V. Ščerbickiui, kaip labai įtakingam ir L. Brežnevo proteguojamam veikėjui, įvykdyti tokį prašymą buvo vieni niekai. Netrukus SSKP CK viršūnėse tapo aišku – kova dėl valdžios Lietuvos partinėje nomenklatūroje nebus lengva. Žinojo apie tai ir J. Maniušį protegavęs M. Suslovas. Greičiausiai nenorėdamas veltis į vietines intrigas, jis ir nutarė nevykti į A. Sniečkaus laidotuves, vietoje savęs nusiųsdamas I. Kapitonovą.

I. Kapitonovas V. Charazovui leido suprasti, kad J. Maniušio kandidatūra į pirmojo sekretoriaus postą nebebus svarstoma. Štai kaip apie savo pokalbį su tuometiniu antruoju sekretoriumi aprašo istorikas S. Grybkauskas: “Kai po laidotuvių į Maskvą grįžtančio I. Kapitonovo V. Charazovas geležinkelio stotyje paklausė: “Ivanai Vasiličiau, ar jums pavyko pakalbėti apie tai, kas galėtų būti pirmuoju sekretoriumi?“, šis atsakė: “Ne, nieko nepavyko, tu ruoškis“.

Mėlynojo sąsiuvinio paslaptis

V. Charazovas atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Savo iniciatyva siūlyti J. Maniušio kandidatūros jis nebegalėjo, nes Lietuvos partokratai kone atvirai grasino sužlugdyti rinkiminį CK plenumą. Taigi, norėdamas sužinoti nomenklatūrininkų nuomonę ir jau tuomet priimti atitinkamus sprendimus, antrasis sekretorius nutarė apklausti kiek galima daugiau partinio elito atstovų. Taip atsirado garsusis V. Charazovo mėlynasis sąsiuvinis, kuriame buvo kiek įmanoma išsamiau aprašytos visos teigiamos ir neigiamos galimų kandidatų savybės bei Lietuvos partokratų nuomonė apie galimus pretendentus.

Apklausos rezultatai V. Charazovą turėjo nustebinti. Iš 55 jo apklaustų partinių šulų daugiausia – net 12 pirmuoju kandidatu įvardijo pilką ir jokiomis išskirtinėmis savybėmis nepasižymintį partijos Vilniaus miesto sekretorių Petrą Griškevičių. Dar 29 apklaustieji šį funkcionierių apibūdino kaip galimą kandidatą. Kiti galimi pretendentai – LKP CK sekretoriai Algirdas Ferensas, Antanas Barkauskas ir R. Songaila surinko kur kas mažiau balsų, nekalbant jau apie J. Maniušį, kurio kaip pagrindinio kandidato neįvardijo nė vienas apklaustasis.

Apie apklausos rezultatus V. Charazovas pranešė I. Kapitonovui ir M. Suslovui ir gavo pastarųjų pritarimą. Tačiau informuoti apie tai paties P. Griškevičiaus “generalgubernatorius“ neskubėjo, greičiausiai vengdamas bereikalingų kalbų. Apie tai, kad yra kviečiamas į Maskvą, pretendentas sužinojo tik po vasario 7-8 dienomis  vykusios Vilniaus miesto partinės konferencijos, kurioje P. Griškevičius buvo perrinktas sostinės komunistų vadovu. Kaip, remdamasis pokalbiu su pačiu V. Charazovu rašo istorikas S. Grybkauskas, po konferencijos antrasis sekretorius su P. Griškevičiumi nuvažiavo į gana atokią vietą – ant tuomet Kremliaus pilkuoju kardinolu vadinto Trijų Kryžių kalno, kur P. Griškevičius ir buvo supažindintas su SSKP CK sekretoriato sprendimu.

Į Maskvą būsimas A. Sniečkaus įpėdinis išvyko visiško slaptumo sąlygomis. P. Griškevičiui teko tenkintis paprastiems mirtingiesiems skirtu traukinio vagonu, o jo žmonai buvo griežtai užginta su kuo nors bendrauti ir net patarta išvykti iš Vilniaus.

Kam buvo reikalingas toks slaptumas? Be abejonės, V. Charazovui. Niekas negalėjo garantuoti, kad Politbiuro posėdyje P. Griškevičiaus kandidatūrai tikrai bus pritarta. O juk šią kandidatūrą pasiūlė ne kas kitas, o jis, antrasis LKP CK sekretorius. Tokiu atveju, jei tik Lietuvoje kas nors žinotų apie V. Charazovo pasirinkimą, o P. Griškevičiaus paskyrimas Maskvoje vis dėlto nebūtų palaimintas, antrojo sekretoriaus autoritetui būtų suduotas mirtinas smūgis. Be to, V. Charazovas greičiausiai mėgino išvengti ir galimų P. Griškevičiaus priešininkų intrigų.

Tačiau viskas baigėsi, taip, kaip ir turėjo baigtis. 1974 metų vasario 18 dieną įvykęs LKP CK plenumas “išrinko“ P. Griškevičių LKP CK pirmuoju sekretoriumi. Sovietinėje Lietuvoje prasidėjo nauja era.

Mitai gyvi ir šiandien

Ką reiškė Lietuvai A. Sniečkaus epocha? Kuo savo kraštui nusipelnė okupuotos šalies “šeimininkas“? Taip, jis buvo autoritetas daugeliui lietuvių, tačiau net artimiausia aplinka pirmajam sekretoriui nepadlaižiavo. Jis pats to būtų neleidęs. Įdomu pastebėti, kad tikrasis A. Sniečkaus kultas atsirado praėjus nemažai laiko po jo mirties, jau atgimimo metais. Ir toną šiam kultui uždavė tuometinis LKP CK pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas. Likus devyniems mėnesiams iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, kalbėdamas LKP CK XVIII plenume jis pareiškė: “Būkim objektyvūs. Tomis tragiškomis sąlygomis būtent A. Sniečkus, J. Paleckis, M. Gedvilas. M. Šumauskas ir daugelis kitų padarė Lietuvai viską, ką galėjo“.

Dar įdomiau, kad A. Sniečkaus kultas ypač suvešėjo atkūrus nepriklausomybę. 2003-aisiais Mokslų Akademijoje buvo surengta okupantų parankinį šlovinanti konferencija, išleista jį garbinanti knyga “Sniečkaus fenomenas: prisiminimai ir pamąstymai“. Joje daugelis buvusių partokratų negaili buvusiam šeimininkui tokių skambių apibūdinimų “darbo žmonių lyderis“ arba “sąžinės ir garbės riteris“.

Kuo gi nusipelnė Lietuvai šis “riteris“? Gal tuo, kad nuo pat 1920-ųjų visais įmanomais būdais veikė prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę? O gal tuo, kad nuo pat okupacijos įnirtingai kovojo prieš lietuvių laisvės siekį? O gal tuo, kad su dideliu entuziazmu organizavo pirmuosius masinius lietuvių trėmimus į Sibirą, o vėliau darę viską, kad net reabilituoti tremtiniai negalėtų sugrįžti į Tėvynę?

A. Sniečkaus “nuopelnų“ sąrašą galima tęsti be galo. Nors minėtoje “šeimininką“ šlovinančioje knygoje tvirtinama, kad “lietuvis jam buvo tarsi šeimos narys“, A. Sniečkus ne tik prisidėjo prie fizinio tautos naikinimo, bet ir ištrėmė į Sibirą savo tikro brolio šeimą. “Sąžinės ir garbės riterio“ išsižadėjo net tikra motina, 1944-aisiais pasitraukusi į Vakarus.

Ne kas kitas, o A. Sniečkus jau postalininėje epochoje negailestingai slopino patriotinį jaunimo judėjimą, būtent jis pašalino iš pareigų studentus gynusį Vilniaus universiteto rektorių Juozą Bulavą, būtent jis 1956-aisiais sutrukdė sugrąžinti tikintiesiems Vilniaus Arkikatedrą, uždarinėjo bažnyčias ir vienuolynus. Būtent jis nuosekliai vykdė sovietų imperinę politiką, turėjusią palikti Lietuvą be lietuvių.

Nepaisant begalinio A. Sniečkaus nusikaltimų Lietuvai sąrašo, jo garbintojų, ar bent jau mėginančiųjų jį pateisinti gretos ir šiandien gana gausios. Disidentu ir politiniu emigrantu tapęs jo augintinis Aleksadras Štromas savo buvusį globėją apibūdina taip: “Vieniems jis buvo tiktai tautos išdavikas Nr. 1, okupantų vyriausias pakalikas ir paprastas jų valios vykdytojas, kitiems – Šeimininkas (artimoje aplinkoje jo niekas kitu vardu ir nevadino), tretiems (o jų Lietuvoje dauguma) – ir vienas, ir kitas“.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s